November 29th, 2011

(no subject)

From: aa aa <weeb33222@msn.com>
To: . <.@yahoo.com>
Sent: Monday, 28 November 2011, 7:42
Subject: ludzu, izlasiet un atbildiet man loti steidzami / no miss Anisa Jackson ................. please read and reply to me very urgently/ from miss Anisa Jackson

Milais,

Es esmu priecigs rakstit jums, es ceru, ka viss ir labi ar jums?

Es manu pratu, lai sazinatos ar jums, jo mana pašreizeja situacija šeit beglu nometne, un es ludzu, lai Dievs pieskarties jusu sirdi un dodu jums želastibu, lai palidzetu man

Mans vards ir Miss Anisa Jackson Abasi Saitoti, esmu 24 gadus veca meitene, man bija mana otraja gada universitate veselibas zinatnu pirms krizes saka mana valsti, es esmu no Nairobi, Kenija, bet es esmu tagad dzivo nometne Burkina Faso

mans tevs laimigs atminas pec nosaukuma Late Mr Jackson Abasi Saitoti kurš bija sadalu menedžeris ar Dalbit Petroleum pie Nairobi, Kenija, mans milais tevs tika dzivi sadedzinati lidzas ar savu miloto mati un musu gimenes maju nodedzinaja nemiernieki pedejos krize mana valsti

Jus varat izlasit vairak par incidentu, izmantojot zemak vietne:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

pec apbedišanas mani vecaki, mans solis mate aizturetas viss mans tevs un nosutija mani no gimenes maja, un vina apgalvoja, viss mans velu tevs pašu, jo vina ir bez berniem, tapec vina sutit cilvekus mani nogalinat, jo vina ir bail, ka es varetu meginat atriebties visiem launums vina darija ar mani, bet, kad slepkavas ieraudzija mani, vini smagi man žel, un man teica, ka vini, ja suta mans solis mate mani nogalinat, tapec vini ludza man dzivot musu valsti Kenija nekavejoties, ja Es gribu dzivot

isi es gribetu atklat mazliet vairak par sevi, lai jus un redzet, ja jus varat man palidzet parcelties uz jusu valsti, lai turpinatu studijas un ir jauna dzive, un, ludzu, tas ir nedaudz izdalit, un es ludzu jus paturet to sev vien, lidz viss ir pareizi organizeta un istenota, tad Es nakšu par pievienoties jums jusu valsti

Man ir summa $ 3,8 miljoni mantojuma no mana velu tevs, ko es gribetu investet jusu valsti ar jusu palidzibu, man ir vajadziga jusu palidziba, jo mans velu tevs uzdod bankai, lai atbrivotu fonda mani 24 gadu vecumam ar arzemnieku, kurš var man palidzet, lai iegulditu fonda gudri, un ta ir mana teva velmi, lai man dzivot sveša valsti, tapec banka neizpauž fondu, lai mani bez palidzibas no arzemniekam, ka mans tevs noradits banka

Šis fonds ir deponeti mans velu tevs bankas konta viena no bankam, šeit Burkina-Faso, un es esmu gatavojas sniegt jums visu informaciju / kontakta, jo es gribu naudu, kas japarskaita sava konta, pirms es nak par pievienoties jums jusu valsti,

Man vajag jusu steidzami atbildet par savu speju tikt gala ar šo par mani, lai es jums pateiks nakamo soli, jo es gribu atstat šo beglu nometne, cik driz vien iespejams, šaja vieta situacija ir loti sarežgita, vel svarigak, es milu savu petijumi un cilveki šeit nav draudzigi, es esmu patiešam cieš šaja vieta, tas ir parak sapigi, bet es ceru, ka ar jusu palidzibu nodot fonda jusu konta, i bus labaka dzive dzivot

tik laipni, laujiet man zinat jusu gatavibu palidzet man un es apsolu, lai vienmer butu jauki un uzticigi tu, es bušu priecigs, lai kompensetu jums ar 25% no kopeja finansejuma, lai palidzetu man, un jus varat ari palidzet man ieguldit fonda bet es varu turpinat studijas, jo es gribu but arsts, man ir velme dot pozitivu ieguldijumu cilveces

es nosutit jums manas bildes un es ceru, ka jusu un jusu telefona numuru, lai mes varetu runat pa talruni un es ari gribetu dzirdet jusu balsi

paldies un Dievs sveti jus

Ar cienu,
Anisa
.....................................................
Dearest,

I am glad to write to you, I hope everything is well with you?

I made up my mind to contact you because of my present situation here in the refugee camp, and I pray that God will touch your heart and give you the grace to help me

My name is Miss Anisa Jackson Abasi Saitoti, I am a 24 years old girl, I was in my second year in the university of health science before the crises started in my country, I am from Nairobi in Kenya, but I am now residing in a refugee camp in Burkina Faso

my father of blessed memory by name late Mr. Jackson Abasi Saitoti who was the section manager with Dalbit Petroleum at Nairobi, Kenya, my beloved father was burnt alive along side with my beloved mother and our family house burnt down by the rebels during the last crisis in my country

You can read more about the incident through the below site:

http://www.msnbc.msn.com/id/22460182/ns/world_news-africa/t/mob-kills-kenya-church/

after the burial of my parents, my step mother seized everything my father had and sent me out of my family house, and she claimed everything my late father own because she is childless, so she send people to kill me because she is afraid that I might try to revenge all the wickedness she did to me, but when the killers saw me, they hard pity on me and told me that they where sent by my step mother to kill me, so they asked me to live our country Kenya immediately if I want to live

briefly i will like to disclose little more about myself to you and see if you can help me to relocate to your country so as to continue with my studies and have a new life, and please this is a little secrete and i plead with you to keep it to yourself alone until everything is properly arranged and executed, then i will come over to join you in your country

i have the sum of $3.8 Million as an inheritance from my late father which i will like to invest in your country with your help, i need your help because my late father instructed the bank to release the fund to me at the age of 24 through a foreigner who can help me to invest the fund wisely, and it has been my father's desire for me to live in a foreign country, so the bank will not release the fund to me without the help of a foreigner as my father instructed the bank

this fund is deposited in my late father's bank account with one of the banks here in Burkina-Faso and i am going to give you all the details / contact because i want the money to be transferred to your account before i come over to join you in your country,

i need your urgent answer of your ability to handle this for me so that i will tell you the next step because i want to leave this refugee camp as soon as possible, the situation of this place is very difficult, more importantly, i love my studies and people here are not friendly, i am really suffering in this place, it is too painful, but i hope with your help to transferring the fund in your account, i will have a better life to live

so kindly let me know your readiness to help me and i promise to always be nice and faithful to you, I will be glad to compensate you with 25% of the total fund for helping me, and you can also help me to invest the fund while I continue my studies because I want to be a doctor, it is my desire to contribute positively to humanity

i will send you my photo and i hope to have yours and your phone number so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

thank you and God bless you

sincerely yours,
Anisa